Сигнализирай за нарушение на Наредба №13 от 26 Август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности.